Zgodnie z nowym Prawem wodnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 roku, narzucony został obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed momentem rozpoczęcia realizacji określonych planów budowlanych. Jest to zezwolenie wydawane przez organy administracji państwowej i do jego uzyskania wymagane jest posiadania operatu wodnoprawnego. Co jeszcze należy wiedzieć na temat pozwolenia wodnoprawnego?

Konieczność posiadania specjalnego pozwolenia wodnoprawnego

pozwolenie wodnoprawne toruńZgodnie z art. 140 Prawa wodnego podane są zakazy oraz ograniczenia, jakie obowiązują na terenie obszarów ochronnych. Są w tym kontekście wyszczególnione roboty oraz czynności, jakie mogą być ograniczone albo całkowicie zakazane ze względu na możliwość trwałego zanieczyszczenia gruntów oraz wody. W takim wypadku wydanie decyzji wodnoprawnej będzie należało do kompetencji marszałka danego województwa, bądź dyrektora regionalnego zarządu z zakresu gospodarki wodnej. Jeżeli chcemy pozyskać pozwolenie wodnoprawne toruń jest odpowiednim miastem do skorzystania z profesjonalnej pomocy. O fakcie, kto będzie w danym wypadku wydawał pozwolenie wodnoprawne, będzie decydować lokalizacja planowanego obiektu. Procedura dotycząca udzielenia zgody wiąże się także z opłatami. Koszty wiążą się z przewidzianymi prawnie opłatami oraz koniecznością opłacenia operatu wodnoprawnego, który w każdym przypadku jest podstawą do wydania odpowiedniej decyzji. Ceny w każdym roku kalendarzowym ulegają zmianom, w związku z czym trudne jest określenie konkretnego poziomu kosztów. Budowa może również wymagać dopełnienia innych formalności. Samo pozwolenie wodnoprawne nie będzie powodowało prawa do danej nieruchomości albo urządzeń, ani też nie naruszy prawa własności. Aby kilka zakładów mogło korzystać z wód, wystarczające będzie jedno pozwolenie. Wymagany będzie natomiast wniosek złożony przez ten zakład, który uznawany jest za główny.

Wydawane decyzje wodnoprawne obowiązują przez określony czas. Nie może on wynosić więcej niż 20 lat w przypadku szczególnego korzystania z wód, 10 lat na odprowadzanie ścieków o wód lub ziemi oraz 4 lata  na odprowadzanie ścieków do wód lub urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku wycinania roślin oraz wydobywania kruszywa z wód czy obszarów szczególnego zagrożenia powodziami, decyzja może być wydana na nie dłużej niż 5 lat.